Lakossági
Ország

Adatvédelmi szabályzat

Érvényes 2020 májusától

Tartalomjegyzék
I. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei
II. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
III. Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk
IV. Az érintett jogai
V. A webhely biztosítása és naplófájlok létrehozása
VI. Cookie-k használata
VII. Hírlevél
VIII. Kapcsolatfelvétel e-mailben
IX. Vállalati webes megjelenések
X. A vállalati felületek felhasználása szakmai hálózatokban
XI. Tárhelykezelés
XII. Beépülő modulok használata
XIII. Beépülő modulok integrálása külső szolgáltatókon keresztül

I. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei

A felelős adatkezelő az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi törvényeinek, valamint egyéb adatvédelmi előírásoknak megfelelően a következő:

LEDVANCE GmbH

Parkring 29-33

85748 Garching

Németország

+49 89 780673-100

contact@ledvance.com

www.ledvance.de

II. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A kijelölt adatvédelmi tisztviselő a következő:

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65

80335 München

Németország

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

III. Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

1. A személyes adatok kezelésének köre

Felhasználóink személyes adatait általában csak a szükséges mértékben kezeljük annak érdekében, hogy működő weboldalt biztosítsunk nekik tartalmaink és szolgáltatásaink segítségével. A személyes adatok kezelése rendszerint kizárólag a felhasználó beleegyezésével történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor technikailag nem szerezhető előzetes hozzájárulás, valamint ahol a törvény engedélyezi az adatkezelést.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgáltat jogalapot ahhoz, hogy megszerezzük az érintett beleegyezését adatainak kezeléséhez.

Ami az olyan szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelését illeti, amelyben az érintett az egyik fél, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgáltat jogalapot. Mindez a szerződéskötés előtti tevékenységek elvégzéséhez szükséges adatkezelési műveletekre is vonatkozik.

Amennyiben személyes adatok kezelése a vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, arra az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szolgáltat jogalapot.

Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, arra az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja szolgáltat jogalapot.

Amennyiben az adatkezelés vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett alapvető jogai és szabadságai, az adatkezeléshez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgáltat jogalapot.

3. Az adatok törlése és az adattárolás időtartama

Az érintett személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk kezelésüket, amint tárolásuk célja megvalósul. További tárolásra akkor kerülhet sor, ha azt az európai vagy a nemzeti jogalkotó írta elő az adatkezelőre vonatkozó uniós rendeletek, jogszabályok vagy más vonatkozó előírások alapján. Az adatok kezelésének korlátozására vagy az adatok törlésére akkor is sor kerül, amikor a fent említett előírásokban meghatározott tárolási idő lejár, kivéve, ha az adott szerződés megkötése vagy teljesítése céljából szükség van az adatok tárolásának meghosszabbítására.

IV. Az érintett jogai

Személyes adatainak kezelése során Ön az általános adatvédelmi rendelet értelmében érintett, és a következő jogok illetik meg:

1. A tájékoztatáshoz való jog

Ön kérheti az adatkezelőtől annak megerősítését, hogy személyes adatait ők kezelik-e.

Ha az adatkezelés ténye fennáll, Ön a következő információkat kérheti el az adatkezelőtől:

1. A személyes adatok kezelésének célja;
2. A kezelt adatkategóriák;
3. Azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Önre vonatkozó személyes adatokat korábban közölték vagy jelenleg is közlik;
4. A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha konkrét információ nem áll rendelkezésre, a tárolási időtartam meghatározásának szempontjai;
5. Az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog, az adatkezelő általi kezelés korlátozásának joga vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozás joga;
6. A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
7. Az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték;
8. Az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint bizonyos esetekben az érintett adatkezelési rendszerre és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ön jogosult információt kérni arról, hogy személyes adatait továbbítják-e harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek. Ebben az összefüggésben Ön kérheti a megfelelő garanciákat kérhet az általános adatvédelmi rendelet 46. cikkének megfelelően a továbbításra vonatkozóan.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse és/vagy kiegészítse az Önre vonatkozó adatokat, ha a kezelt személyes adatok pontatlanok avagy hiányosak. Az adatkezelőnek késedelem nélkül helyesbítenie kell az adatokat.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az alábbi feltételek mellett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását:

 • Ha Ön olyan időtartamig vitatja a személyes adatok pontosságát, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • A képviselőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli őket jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ha Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem bizonyos, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat (a tárolás kivételével) csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha az adatkezelést a fent említett feltételeknek megfelelően korlátozták, az adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

4. A törléshez való jog

a) Törlési kötelezettség

Ha Ön arra kéri az adatkezelőt, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő köteles arra, hogy ezt indokolatlan késedelem nélkül megtegye, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték.
2. Ön visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
3. Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, tekintve, hogy az adatkezelést jogos érdek indokolja, vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (2) bekezdése alapján.
4. A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
5. Személyes adatainak törlése jogi kötelezettséget von maga után az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog alapján.
6. A személyes adatok gyűjtésére az informatikai üzleti szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor az általános adatvédelmi rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alapján.

b) Harmadik feleknek adott tájékoztatás

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatait, és törölnie kell az adatokat az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerint, megfelelő, így technikai intézkedéseket is kell tennie annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy kérelmet nyújtottak be az ilyen személyes adatokra mutató összes link, illetve a személyes adatok másolatainak és másodpéldányainak törlésére, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiai és megvalósítási költségeket a folyamat végrehajtásához.

c) Kivételek

A törléshez való jog nem áll fenn, ha az adatkezelés szükséges

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
2. a képviselőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a képviselőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontja, illetve az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkének (3) bekezdése alapján;
4. közérdekű archiválási célokból, tudományos vagy történeti kutatási célokból vagy statisztikai célokból az általános adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése alapján, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. A tájékoztatáshoz való jog

Ha Önnek joga van javításra, törlésre vagy az adatkezelés korlátozására az adatkezelőn keresztül, az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a személyes adat helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Ön fenntartja a jogot ahhoz, hogy az adatkezelő tájékoztatást adjon adatainak címzettjeiről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ön továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

1. az adatkezelés alapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás, vagy az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés; és

az adatkezelés automatizált módon történik.

E jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – Ön kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen írásbeli megkereséshez társítható.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8. Az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Eseti elbírálás szerinti automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen érintené. Mindez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

1. az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az említett döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha az általános adatvédelmi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Ön jogainak, szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az (1) és a (3) bekezdésben említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

10. A felügyeleti hatóságnál történő panaszbenyújtáshoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni a panaszost a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az általános adatvédelmi rendelet 78. cikke alapján a panaszos jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

V. A webhely biztosítása és naplófájlok létrehozása

1. Az adatkezelés leírása és köre

Webhelyünk minden egyes megnyitásakor rendszerünk automatikusan adatokat és releváns információkat gyűjt a lekérdező eszköz számítógépes rendszeréből.

A következő adatokat gyűjtjük:

 • A használt böngésző típusa és verziója
 • A felhasználó által használt operációs rendszer
 • A felhasználó internetszolgáltatója
 • A felhasználó IP-címe
 • A hozzáférés dátuma és ideje
 • Azok a weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere megnyitotta weboldalunkat
 • Azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere weboldalunkon keresztül megnyitott

Ezeket az adatokat rendszerünk naplófájljai tárolják. Ezeket az adatokat nem tároljuk a felhasználó más személyes adataival együtt.

2. Az adatkezelés célja

Az IP-cím ideiglenes tárolására a rendszerben azért van szükség, hogy a webhely eljuthasson a felhasználó számítógépére. E célból a munkamenet időtartama alatt meg kell őrizni a felhasználó IP-címét.

A naplófájlokban történő tárolás a webhely működésének biztosítása érdekében történik. Az adatokat a webhely optimalizálásához és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására is felhasználjuk. Az adatok marketingcélú elemzésére nem kerül sor.

A fent említett célokból tehát jogos érdekünk az adatok kezelése az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

4. A tárolás időtartama

Az adatok törlődnek, amint nincs rájuk szükség a gyűjtésük miatti célra. A munkamenet akkor fejeződik be, amikor befejeződik a webhely biztosításához szükséges adatgyűjtés.

Ha az adatok naplófájlokban tárolódnak, ez az állapot legfeljebb hét napig áll fenn. Ezen időtartamon túl is van mód a tárolásra. Ebben az esetben a felhasználók IP-címeit törlik vagy elkülönítik – így nem lehetséges a lekérdező kliens hozzárendelése.

5. Kifogásolás és eltávolítás

A webhely üzemeltetéséhez elengedhetetlen a webhely biztosítása érdekében végzett adatgyűjtés, valamint az adatok naplófájlokban történő tárolása. A felhasználó ezért nem kifogásolhatja a fent említett folyamatokat.

VI. Cookie-k használata

1. Az adatkezelés leírása és köre

Webhelyünk cookie-kat használ. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek a böngészőben tárolódnak, vagy a böngésző tárolja őket a felhasználó számítógépes rendszerén. Amikor a felhasználó felkeres egy webhelyet, akkor egy cookie kerülhet a felhasználó operációs rendszerébe. Ezek a cookie-k egy karakterláncot tartalmaznak, amely lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását a webhely újbóli megnyitásakor.

Cookie-kat használunk, hogy webhelyünket még inkább felhasználóbaráttá tegyük. Webhelyünk egyes elemei egy-egy lapozás után is megkívánják a lekérdező böngésző azonosítását.

A cookie-kban a következő adatokat tároljuk és továbbítjuk:

 • Nyelvi beállítások
 • Bejelentkezési adatok

Webhelyünkön olyan cookie-kat is használunk, amelyek lehetővé teszik felhasználóink böngészési magatartásának elemzését.

Ebből származóan a következő adatokat továbbítják:

 • A megadott keresési lekérdezések
 • Az oldalmegtekintések gyakorisága
 • A webhelyfunkciók használata

Az így összegyűjtött felhasználói adatokat technikai eljárásokkal álnevesítik. Így tehát az adatokat nem lehet a webhelyet megnyitó felhasználóhoz rendelni. Az adatokat nem tároljuk a felhasználók más személyes adataival együtt.

2. Az adatkezelés célja

A technikai cookie-k használatának célja a webhelyek egyszerűbbé tétele a felhasználók számára. Webhelyünk egyes funkciói nem vehetők igénybe cookie-k használata nélkül. Ezek megkövetelik, hogy a böngésző lapváltás után is felismerhető legyen.

Cookie-kra következő alkalmazási körökhöz van szükségünk:

 • Nyelvi beállítások alkalmazása
 • Keresőkifejezések tárolása

A technikai cookie-k által gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk felhasználói profilok létrehozásához.

Az analitikai cookie-kat webhelyünk és a rajta lévő tartalmak minőségének javítására használjuk. Az analitikai cookie-k segítségével megtudhatjuk, hogy miként használják a webhelyet, és így folyamatosan optimalizálhatjuk kínálatunkat.

A LEDVANCE információkat gyűjt a webhely használatáról, pl. hogy mely oldalakat keresik fel a leggyakrabban, vagy hogy milyen hibák fordulnak elő. Ez az analitikai profilalkotás segít számunkra felmérni azt, hogy mennyire hatékony a tartalom, és hogy miként lehetne javítani a webhely teljesítményén.

E célokból is jogos érdekünk fűződik a személyes adatok kezeléséhez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok cookie-k felhasználásával történő kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

A személyes adatok technikai cookie-k felhasználásával történő kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

4. A tárolás időtartama, kifogásolási és eltávolítási lehetőség

A cookie-k a felhasználó eszközén tárolódnak, és a felhasználó továbbítja őket webhelyünkre. Így felhasználóként Ön is teljes mértékben ellenőrzi a cookie-k használatát. A böngésző beállításainak módosításával Ön kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a cookie-k továbbítását. A már mentett cookie-k bármikor törölhetők. Ez automatikusan is elvégezhető. Ha a webhelyünkhöz tartozó a cookie-kat inaktiválják, akkor előfordulhat, hogy a webhely nem minden funkciója használható majd teljes mértékben.

Ha Ön a Safari böngésző 12.1-es vagy újabb verzióját használja, a cookie-k hét nap után automatikusan törlődnek. Ez vonatkozik az elhárító cookie-kra is, amelyeket a nyomkövető mechanizmusok használatának megakadályozására használnak.

VII. Hírlevél

1. Az adatkezelés leírása és köre

Webhelyünkön Ön ingyenesen feliratkozhat hírleveleinkre. A hírlevélre történő feliratkozáskor a beviteli maszk adatait továbbítják nekünk.

 • E-mail-cím
 • Vezetéknév
 • Utónév
 • Telefonszám/mobiltelefonszám
 • Postacím
 • A felhasználó eszközének IP-címe
 • A regisztráció dátuma és időpontja

A hírlevelek küldéséhez szükséges adatkezeléssel kapcsolatban semmilyen adatot nem továbbítunk harmadik feleknek. Az adatokat kizárólag hírlevelek küldéséhez fogjuk felhasználni.

2. Az adatkezelés célja

A felhasználó e-mail-címének gyűjtése arra szolgál, hogy a hírlevél eljusson a címzetthez.

A regisztrációs folyamat részeként történő további személyesadat-gyűjtés arra szolgál, hogy megakadályozza a használt szolgáltatásokkal vagy az e-mail-címmel való visszaélést.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó által a hírlevélre történő regisztráció után az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, ha a felhasználó a hozzájárulását adta.

4. A tárolás időtartama

Az adatok törlődnek, amint nincs rájuk szükség a gyűjtésük miatti cél teljesítéséhez. A felhasználó e-mail-címét tehát addig tároljuk, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív.

A regisztráció során gyűjtött egyéb személyes adatokat általában hét nap elteltével töröljük.

5. Kifogásolás és eltávolítás

A hírlevélre történő feliratkozást az érintett bármikor lemondhatja. E célból minden hírlevél tartalmaz egy linket a leiratkozáshoz.

Ezen keresztül a regisztráció során gyűjtött személyes adatok tárolásához való hozzájárulás is visszavonható.

VIII. Kapcsolatfelvétel e-mailben

1. Az adatkezelés leírása és köre

Ön a webhelyünkön megadott e-mail-címen léphet velünk kapcsolatba. Ebben az esetben tároljuk a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatait.

Az adatokat kizárólag a két fél közötti párbeszéd kezeléséhez fogjuk felhasználni.

2. Az adatkezelés célja

Ha Ön e-mailben fordul hozzánk, ezzel egyúttal az adatok kezeléséhez szükséges jogos érdeket is szolgáltat.

3. Az adatkezelés jogalapja

Ha a felhasználó a hozzájárulását adta, az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Az e-mail küldése során továbbított adatok kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Ha az e-mailben történő megkeresés célja szerződéskötés, az adatkezelés további jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

4. A tárolás időtartama

Az adatok törlődnek, amint nincs rájuk szükség a gyűjtésük miatti cél teljesítéséhez. Ez az eset áll fenn az e-mailben küldött személyes adatok esetében, amikor a felhasználóval folytatott párbeszéd befejeződik. A két fél közötti párbeszéd akkor fejeződik be, amikor a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses ügy végérvényesen megoldódott.

A küldési folyamat során gyűjtött további személyes adatokat legkésőbb hét nap elteltével töröljük.

5. Kifogásolás és eltávolítás

A felhasználónak bármikor lehetősége van visszavonni a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulást. Ha a felhasználó e-mailben fordul hozzánk, bármikor kifogást emelhet személyes adatainak tárolása ellen. Ilyen esetben a két fél közötti párbeszédet nem lehet tovább folytatni.

contact@ledvance.com

Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során tárolt összes személyes adat törlődik.

contact@ledvance.com

IX. Vállalati webes megjelenések

A vállalati felületek felhasználása szakmai hálózatokban

Instagram:

Instagram, Part of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

Vállalatunk webhelyén tájékoztatást adunk és kommunikációs lehetőséget kínálunk az Instagram-felhasználóknak. Ha Ön valamilyen műveletet hajt végre az Instagramon található vállalati webhelyünkön (például megjegyzést, hozzászólást ír, kedvel valamit stb.), azzal nyilvánosságra hozhatja személyes adatait (pl. az egyértelműen a felhasználói profiljához tartozó nevet vagy fényképet). Mivel azonban vállalatunknak általánosságban vagy nagyrészt nincs kihatása az Ön személyes adatainak az Instagramon (a LEDVANCE GmbH megjelenéséért közösen felelős vállalatnál) történő kezelésére, nem tehetünk kötelező érvényű nyilatkozatokat az Ön adatainak kezelési céljával és terjedelmével kapcsolatban.

A közösségi hálózatokban meglévő vállalati felületeinket a (potenciális) ügyfelekkel való kommunikációra és információcserére használjuk. Vállalati felületeinket különösen az alábbi célokra használjuk:

Termékek

A vállalati megjelenéssel kapcsolatos kiadványok a következőket tartalmazhatják:

 • A termékekkel kapcsolatos információk
 • A szolgáltatásokkal kapcsolatos információk
 • Nyereményjátékok
 • Ügyfélkezelés
 • Szerviz és támogatás

Minden felhasználó szabadon tehet közzé személyes adatokat tevékenységei során.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Instagramon lévő vállalati felületünkön közzétett tevékenységeit és személyes adatait addig tároljuk, amíg Ön vissza nem vonja beleegyezését. Továbbá betartjuk a törvényben meghatározott adatmegőrzési időszakokat.

A vállalati webes felületeinkről származó adatokat saját rendszereinkben is feldolgozzuk. Az adatokat a következő időtartamig tároljuk: 2 hónap.

Az Instagram aláírta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs megállapodást, és ennek alapján tanúsítással is rendelkezik. Mindez biztosítja az Instagramnak az európai adatvédelmi jogszabályok kötelezettségeinek és előírásainak való megfelelés iránti elkötelezettségét. További információk az alábbi linken található bejegyzésben olvashatók: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Ön bármikor kifogásolhatja azon személyes adatainak kezelését, amelyeket az Instagramon található vállalati webes felületünk használata során gyűjtöttünk, és érintettként érvényesítheti a az itt olvasható adatvédelmi szabályzat IV. részében említett jogait. Küldjön nekünk nem hivatalos e-mailt a következő címre: contact@ledvance.com . Ha többre kíváncsi a személyes adatok Instagram általi kezeléséről és a megfelelő kifogásolási lehetőségekről, kattintson ide:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország

Vállalatunk webhelyén tájékoztatást adunk és kommunikációs lehetőséget kínálunk a Pinterest-felhasználóknak. Ha Ön valamilyen műveletet hajt végre a Pinteresten található vállalati webhelyünkön (például megjegyzést, hozzászólást ír, kedvel valamit stb.), azzal nyilvánosságra hozhatja személyes adatait (pl. az egyértelműen a felhasználói profiljához tartozó nevet vagy fényképet). Mivel azonban vállalatunknak általánosságban vagy nagyrészt nincs kihatása az Ön személyes adatainak a Pinteresten (a LEDVANCE GmbH megjelenéséért közösen felelős vállalatnál) történő kezelésére, nem tehetünk kötelező érvényű nyilatkozatokat az Ön adatainak kezelési céljával és terjedelmével kapcsolatban.

A közösségi hálózatokban meglévő vállalati felületeinket a (potenciális) ügyfelekkel való kommunikációra és információcserére használjuk. Vállalati felületeinket különösen az alábbi célokra használjuk:

Termékek

A vállalati megjelenéssel kapcsolatos kiadványok a következőket tartalmazhatják:

 • A termékekkel kapcsolatos információk
 • A szolgáltatásokkal kapcsolatos információk
 • Nyereményjátékok
 • Ügyfélkezelés
 • Szerviz és támogatás

Minden felhasználó szabadon tehet közzé személyes adatokat tevékenységei során.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Pinteresten lévő vállalati felületünkön közzétett tevékenységeit és személyes adatait addig tároljuk, amíg Ön vissza nem vonja beleegyezését. Továbbá betartjuk a törvényben meghatározott adatmegőrzési időszakokat.

A vállalati webes felületeinkről származó adatokat saját rendszereinkben is feldolgozzuk. Az adatokat a következő időtartamig tároljuk: 2 hónap.

A Pinterest aláírta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs megállapodást, és ennek alapján tanúsítással is rendelkezik. Mindez biztosítja a Pinterestnek az európai adatvédelmi jogszabályok kötelezettségeinek és előírásainak való megfelelés iránti elkötelezettségét. További információk az alábbi linken található bejegyzésben olvashatók: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Ön bármikor kifogásolhatja azon személyes adatainak kezelését, amelyeket a Pinteresten található vállalati webes felületünk használata során gyűjtöttünk, és érintettként érvényesítheti a az itt olvasható adatvédelmi szabályzat IV. részében említett jogait. Küldjön nekünk nem hivatalos e-mailt a következő címre: contact@ledvance.com . Ha többre kíváncsi a személyes adatok Pinterest általi kezeléséről és a megfelelő kifogásolási lehetőségekről, kattintson ide:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írország

Vállalatunk webhelyén tájékoztatást adunk és kommunikációs lehetőséget kínálunk a Twitter-felhasználóknak. Ha Ön valamilyen műveletet hajt végre a Twitteren található vállalati webhelyünkön (például megjegyzést, hozzászólást ír, kedvel valamit stb.), azzal nyilvánosságra hozhatja személyes adatait (pl. az egyértelműen a felhasználói profiljához tartozó nevet vagy fényképet). Mivel azonban vállalatunknak általánosságban vagy nagyrészt nincs kihatása az Ön személyes adatainak a Twitteren (a LEDVANCE GmbH megjelenéséért közösen felelős vállalatnál) történő kezelésére, nem tehetünk kötelező érvényű nyilatkozatokat az Ön adatainak kezelési céljával és terjedelmével kapcsolatban.

A közösségi hálózatokban meglévő vállalati felületeinket a (potenciális) ügyfelekkel való kommunikációra és információcserére használjuk. Vállalati felületeinket különösen az alábbi célokra használjuk:

Termékek

A vállalati megjelenéssel kapcsolatos kiadványok a következőket tartalmazhatják:

 • A termékekkel kapcsolatos információk
 • A szolgáltatásokkal kapcsolatos információk
 • Nyereményjátékok
 • Ügyfélkezelés
 • Szerviz és támogatás

Minden felhasználó szabadon tehet közzé személyes adatokat tevékenységei során.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Twitteren lévő vállalati felületünkön közzétett tevékenységeit és személyes adatait addig tároljuk, amíg Ön vissza nem vonja beleegyezését. Továbbá betartjuk a törvényben meghatározott adatmegőrzési időszakokat.

A vállalati webes felületeinkről származó adatokat saját rendszereinkben is feldolgozzuk. Az adatokat a következő időtartamig tároljuk: 2 hónap.

A Twitter aláírta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs megállapodást, és ennek alapján tanúsítással is rendelkezik. Mindez biztosítja, hogy a Twitter vállalja az európai adatvédelmi jogszabályok kötelezettségeinek és előírásainak való megfelelést. További információk az alábbi linken található bejegyzésben olvashatók: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Ön bármikor kifogásolhatja azon személyes adatainak kezelését, amelyeket a Twitteren található vállalati webes felületünk használata során gyűjtöttünk, és érintettként érvényesítheti a az itt olvasható adatvédelmi szabályzat IV. részében említett jogait. Küldjön nekünk nem hivatalos e-mailt a következő címre: contact@ledvance.com . Ha többre kíváncsi a személyes adatok Twitter általi kezeléséről és a megfelelő kifogásolási lehetőségekről, kattintson ide:

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok

Vállalatunk webhelyén tájékoztatást adunk és kommunikációs lehetőséget kínálunk a YouTube-felhasználóknak. Ha Ön valamilyen műveletet hajt végre a YouTube-on található vállalati webhelyünkön (például megjegyzést, hozzászólást ír, kedvel valamit stb.), azzal nyilvánosságra hozhatja személyes adatait (pl. az egyértelműen a felhasználói profiljához tartozó nevet vagy fényképet). Mivel azonban vállalatunknak általánosságban vagy nagyrészt nincs kihatása az Ön személyes adatainak a YouTube-on (a LEDVANCE GmbH megjelenéséért közösen felelős vállalatnál) történő kezelésére, nem tehetünk kötelező érvényű nyilatkozatokat az Ön adatainak kezelési céljával és terjedelmével kapcsolatban.

A közösségi hálózatokban meglévő vállalati felületeinket a (potenciális) ügyfelekkel való kommunikációra és információcserére használjuk. Vállalati felületeinket különösen az alábbi célokra használjuk:

Termékek

A vállalati megjelenéssel kapcsolatos kiadványok a következőket tartalmazhatják:

 • A termékekkel kapcsolatos információk
 • A szolgáltatásokkal kapcsolatos információk
 • Nyereményjátékok
 • Ügyfélkezelés
 • Szerviz és támogatás

Minden felhasználó szabadon tehet közzé személyes adatokat tevékenységei során.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

YouTube-on lévő vállalati felületünkön közzétett tevékenységeit és személyes adatait addig tároljuk, amíg Ön vissza nem vonja beleegyezését. Továbbá betartjuk a törvényben meghatározott adatmegőrzési időszakokat.

A vállalati webes felületeinkről származó adatokat saját rendszereinkben is feldolgozzuk. Az adatokat a következő időtartamig tároljuk: 2 hónap.

A YouTube aláírta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs megállapodást, és ennek alapján tanúsítással is rendelkezik. Mindez biztosítja, hogy a YouTube megfelel az európai adatvédelmi jogszabályok kötelezettségeinek és előírásainak. További információk az alábbi linken található bejegyzésben olvashatók: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ön bármikor kifogásolhatja azon személyes adatainak kezelését, amelyeket a YouTube-on található vállalati webes felületünk használata során gyűjtöttünk, és érintettként érvényesítheti a az itt olvasható adatvédelmi szabályzat IV. részében említett jogait. Küldjön nekünk nem hivatalos e-mailt a következő címre: contact@ledvance.com . Ha többre kíváncsi a személyes adatok YouTube általi kezeléséről és a megfelelő kifogásolási lehetőségekről, kattintson ide:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=hu&hl=hu

X. A vállalati felületek felhasználása szakmai hálózatokban

1. Az adatkezelés köre

Vállalati felületeinket is felhasználjuk szakmai hálózatokban. Vállalati felülettel vagyunk jelen a következő szakmai hálózatokban:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Németország

Webhelyünkön tájékoztatást adunk és kommunikációs lehetőséget kínálunk a felhasználóknak.

A vállalati felületet álláspályázatokhoz, tájékoztatási/PR-célokra és munkavállalók aktív kereséséhez használják.

Nincs információnk arról, hogy a vállalati felületekért együttesen felelős vállalatok milyen módon kezelik az Ön személyes adatait. További információk az adott szolgáltató adatvédelmi szabályzatában olvashatók:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Ha Ön valamilyen műveletet hajt végre vállalati webhelyünkön (például megjegyzést, hozzászólást ír, kedvel valamit stb.), azzal nyilvánosságra hozhatja személyes adatait (pl. az egyértelműen a felhasználói profiljához tartozó nevet vagy fényképet).

2. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak a vállalati webes felületek használatával összefüggésben történő kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

3. Az adatkezelés célja

Vállalati felületünk arra szolgál, hogy tájékoztassuk a felhasználókat szolgáltatásainkról. Minden felhasználó szabadon tehet közzé személyes adatokat tevékenységei során.

4. A tárolás időtartama

Az Önnek a mi vállalati webes felületünkön közzétett tevékenységeit és személyes adatait addig tároljuk, amíg Ön vissza nem vonja beleegyezését. Emellett a törvényben meghatározott adatmegőrzési időszakokat is betartjuk.

5. Kifogásolás és eltávolítás

Ön bármikor kifogásolhatja azon személyes adatainak kezelését, amelyeket vállalati webes felületünk használata révén gyűjtöttünk, és érintettként érvényesítheti a az itt olvasható adatvédelmi szabályzat IV. részében említett jogait. Küldjön nekünk nem hivatalos e-mailt az itt olvasható adatvédelmi szabályzatban feltüntetett e-mail-címre.

A LinkedIn is aláírta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs megállapodást, és ennek alapján tanúsítással is rendelkezik. A LinkedIn vállalja, hogy megfelel az európai adatvédelmi jogszabályok kötelezettségeinek és előírásainak. További információk az alábbi linken található bejegyzésben olvashatók: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

A kifogásolási és eltávolítási lehetőségekről itt találhat további információt:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

XI. Tárhelykezelés

A webhelyet egy általunk megbízott szolgáltató szerverein tároljuk.

A szolgáltatást számunkra az alábbi szolgáltató biztosítja:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

A szerverek automatikusan gyűjtenek és tárolnak információkat úgynevezett szerver-naplófájlokban, amelyeket a böngésző automatikusan továbbít, amikor Ön felkeresi a webhelyet. A tárolt adatok a következők:

 • A böngésző típusa és verziója
 • A használt operációs rendszer
 • Az ajánló oldal URL-címe
 • Az oldalt használó számítógép gazdaneve
 • A szervernek küldött kérelem dátuma és időpontja
 • A felhasználó eszközének IP-címe

Ezeket az adatokat nem vonjuk össze más adatforrásokkal. Az adatgyűjtés alapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. A webhely üzemeltetőjének jogos érdeke a saját webhelyének technikai szempontból hibamentes állapotban tartása és optimalizálása – ennek érdekében pedig rögzíteni kell a szerver-naplófájlokat.

A szerver földrajzilag Németországban található.

XII. Beépülő modulok használata

Beépülő modulokat többféle célra is használunk. Az általunk használt beépülő modulokat az alábbiakban soroljuk fel:

A Google Analytics szolgáltatás használata

1. A személyes adatok kezelésének köre

Vállalatunk használja a Google Ireland Ltd. (cím: Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Írország) vállalat által biztosított webes analitikai szolgáltatást: ez a Google Analytics. (A vállalat megnevezése a továbbiakban: Google.) A Google Analytics többek között megvizsgálja, hogy a látogatók honnan érkeztek, mennyi időt töltöttek az egyes oldalakon, illetve vizsgálja a keresőmotorok használatát, ezáltal lehetővé téve a hirdetési kampányok sikerének jobb nyomon követését.

A Google Analytics cookie-kat használ, és az Ön eszközén tárolja őket. Ez lehetővé teszi a személyes adatok tárolását és értékelését, különös tekintettel a felhasználó tevékenységére (különösen arra, hogy mely oldalakat kereste fel, és mely elemekre kattintott), az eszköz- és böngészőadatokra (különösen az IP-címre és az operációs rendszerre), a megjelenített hirdetésekkel kapcsolatos adatokra (különösen arra, hogy mely hirdetések jelennek meg, és hogy a felhasználó rájuk kattint-e), valamint a reklámpartnerekkel kapcsolatos adatokra (különösen álnevesített felhasználói azonosítókra).

A cookie által létrehozott, a webhely használatáról szóló információk továbbítása és tárolása a Google LLC (cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok) számára és által, az Egyesült Államokban található szerverekre történik. Ha azonban ezen az online felületen engedélyezett az azonosítók anonimizálása, a Google előzetesen csonkolja az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más aláíró államaiban. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli szervereire, ott pedig rövidítik.

A webhely üzemeltetője nevében és helyett a Google ezeket az információkat a webhely használatának értékeléséhez, a webhelyen végzett tevékenységekről szóló jelentések összeállításához, valamint arra használja fel, hogy további szolgáltatásokat biztosítson a webhely üzemeltetőjének a webhely használatához és az internethasználathoz kapcsolódóan. Az Ön böngészője által a Google Analytics szolgáltatás részeként továbbított IP-címet nem vonják össze más, a Google rendszerében lévő adatokkal. A böngészőben a megfelelő beállítások kiválasztásával Ön megtagadhatja a cookie-k használatát; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ha így tesz, előfordulhat, hogy az Ön számára webhelyünk nem minden funkciója lesz majd elérhető.

A Google LLC aláírta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs megállapodást, és ennek alapján tanúsítással is rendelkezik. A Google ez alapján vállalja az európai adatvédelmi jogszabályok kötelezettségeinek és előírásainak való megfelelést. Bővebb információ az alábbi linken található bejegyzésben olvasható:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google által végzett adatgyűjtésről és -tárolásról itt olvasható további információ:

https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

2. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének az a célja, hogy célba vegyen egy olyan konkrét célcsoportot, amely a webhely felkeresésével már kifejezte kezdeti érdeklődését.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó által adott hozzájárulás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.

4. A tárolás időtartama

Személyes adatait addig tároljuk, amíg az az ebben itt olvasható adatvédelmi szabályzatban leírt célok teljesítéséhez szükséges, vagy ameddig a jogszabály előírja. A szervernaplókban szereplő hirdetési adatokat a Google saját nyilatkozatai alapján anonimizálják annak érdekében, hogy az IP-cím és a cookie-adatok egyes részeit 9, illetve 18 hónap elteltével töröljék.

5. A hozzájárulás visszavonásának, illetve törlésének lehetősége

Az adatvédelmi törvény alapján Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulási nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és kezelje az Ön személyes adatait; ehhez meg kell akadályoznia, hogy harmadik felek cookie-kat tároljanak a számítógépén – mindezt egy, a Do Not Track (nyomon követés tiltása) funkciót támogató böngésző használatával, a szkriptkód végrehajtásának inaktiválásával a böngészőben, vagy egy szkriptblokkoló, például a NoScript (https://noscript.net/) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com ) böngészőbe telepítésével teheti meg. Ön megakadályozhatja, hogy a Google feldolgozza ezeket az adatokat – ehhez töltse le és telepítse a következő linken elérhető beépülő böngészőmodult:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Az alábbi linkre kattintva Ön kikapcsolhatja, hogy a Google felhasználhassa az Ön személyes adatait:

https://adssettings.google.hu

A Google-lel szembeni kifogásolási és eltávolítási lehetőségekről a következő címen olvasható további információ:

https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

A Google Címkekezelő szolgáltatás használata

1. A személyes adatok kezelésének köre

Vállalatunk a Google Címkekezelő (https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ ) szolgáltatást használja, amelyet a Google LLC vállalat (cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok), illetve európai uniós képviselője, a Google Ireland Ltd. vállalat (cím: Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Írország) biztosít. (A vállalat megnevezése a továbbiakban: Google.) A Google Címkekezelő segítségével a Google-től és a külső szolgáltatóktól származó címkéket kezelni, egybefűzni és online felületekbe ágyazni is lehet. A címkék az online felületek olyan kisméretű kódelemei, amelyeket többek között a látogatók számának és magatartásának mérésére, online hirdetések és közösségi csatornák hatásainak rögzítésére, remarketing és targeting használatára, valamint online felületek tesztelésére és optimalizálására használnak. Amikor a felhasználók felkeresik az online felületet, az aktuális címkekonfigurációt a rendszer elküldi a felhasználó böngészőjének. Ez nyilatkozatokat tartalmaz arról, hogy mely címkéket kell aktiválni. A Google Címkekezelő más címkéket aktivál, amelyek maguk is gyűjthetnek adatokat. Erről az itt olvasható adatvédelmi nyilatkozatnak a megfelelő szolgáltatások használatáról szóló fejezeteiben talál információt. A Google Címkekezelő nem éri el ezeket az adatokat, és az adatok az egyesült államokbeli Google-szerverekre is továbbítódhatnak. A Google aláírta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs megállapodást, és ennek alapján tanúsítással is rendelkezik. A Google ez alapján vállalja az európai adatvédelmi jogszabályok kötelezettségeinek és előírásainak való megfelelést. További információkért olvassa el a következő linken található bejegyzést:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google Címkekezelővel kapcsolatos további információkért keresse fel a következő oldalt: https://marketingplatform.google.com/about/ , illetve tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

2. Az adatkezelés célja

A személyes adatok feldolgozásának célja az összeszedett és egyértelmű adminisztráció, valamint harmadik felek szolgáltatásainak hatékony integrálása.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó által adott hozzájárulás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.

4. A tárolás időtartama

Személyes adatait addig tároljuk, amíg az az ebben itt olvasható adatvédelmi szabályzatban leírt célok teljesítéséhez szükséges, vagy ameddig a jogszabály előírja. A szervernaplókban szereplő hirdetési adatokat a Google saját nyilatkozatai alapján anonimizálják annak érdekében, hogy az IP-cím és a cookie-adatok egyes részeit 9, illetve 18 hónap elteltével töröljék.

5. A hozzájárulás visszavonásának, illetve törlésének lehetősége

Az adatvédelmi törvény alapján Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulási nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és kezelje az Ön személyes adatait; ehhez meg kell akadályoznia, hogy harmadik felek cookie-kat tároljanak a számítógépén – mindezt egy, a Do Not Track (nyomon követés tiltása) funkciót támogató böngésző használatával, a szkriptkód végrehajtásának inaktiválásával a böngészőben, vagy egy szkriptblokkoló, például a NoScript (https://noscript.net/ ) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com ) böngészőbe telepítésével teheti meg. Ön megakadályozhatja, hogy a Google feldolgozza ezeket az adatokat – ehhez töltse le és telepítse a következő linken elérhető beépülő böngészőmodult:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Az alábbi linkre kattintva Ön kikapcsolhatja, hogy a Google felhasználhassa az Ön személyes adatait:

https://adssettings.google.hu

A Google-lel szembeni kifogásolási és eltávolítási lehetőségekről a következő címen olvasható további információ:

https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

A Google Térkép szolgáltatás használata

1. A személyes adatok kezelésének köre

Vállalatunk a Google Térkép szolgáltatást használja, amelyet a Google LLC vállalat (cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok), illetve európai uniós képviselője, a Google Ireland Ltd. vállalat (cím: Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Írország) biztosít. (A vállalat megnevezése a továbbiakban: Google.) Vállalatunk a Google Térkép beépülő modult használja a földrajzi adatok vizuális megjelenítéséhez és online felületünkbe ágyazásához. A Google Térkép szolgáltatás online felületünkön történő használatával az online felületünk használatával kapcsolatos információk, az Ön IP-címe és az útvonaltervezés funkcióval megadott címek az egyesült államokbeli Google-szerverekre továbbítódnak és ott tárolódnak. A Google aláírta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs megállapodást, és ennek alapján tanúsítással is rendelkezik. A Google ez alapján vállalja az európai adatvédelmi jogszabályok kötelezettségeinek és előírásainak való megfelelést. További információk az alábbi linken található bejegyzésben olvashatók:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

A Google által végzett adatgyűjtésről és -tárolásról itt olvasható további információ:

https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

2. Az adatkezelés célja

A Google Térkép beépülő modul használata működésünk még inkább felhasználóbaráttá tételére és online felületünk vonzó bemutatására szolgál.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó által adott hozzájárulás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.

4. A tárolás időtartama

Személyes adatait addig tároljuk, amíg az az ebben itt olvasható adatvédelmi szabályzatban leírt célok teljesítéséhez szükséges, vagy ameddig a jogszabály előírja.

5. A hozzájárulás visszavonásának, illetve törlésének lehetősége

Az adatvédelmi törvény alapján Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulási nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és kezelje az Ön személyes adatait; ehhez meg kell akadályoznia, hogy harmadik felek cookie-kat tároljanak a számítógépén – mindezt egy, a Do Not Track (nyomon követés tiltása) funkciót támogató böngésző használatával, a szkriptkód végrehajtásának inaktiválásával a böngészőben, vagy egy szkriptblokkoló használatával. Telepítse a NoScript (https://noscript.net/ ) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com ) alkalmazást a böngészőbe.

Az alábbi linkre kattintva Ön kikapcsolhatja, hogy a Google felhasználhassa az Ön személyes adatait:

https://adssettings.google.hu

A Google-lel szembeni kifogásolási és eltávolítási lehetőségekről a következő címen olvasható további információ:

https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

A MailChimp platform használata

1. A személyes adatok kezelésének köre

Hírlevelünk elküldéséhez a The Rocket Science Group, LLC szolgáltató (cím: 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, Egyesült Államok) által biztosított MailChimp platformot (a továbbiakban: MailChimp) használjuk. A MailChimp e-mailes marketingszolgáltató, amely lehetővé teszi számunkra, hogy e-mailben küldött hírleveleken keresztül közvetlenül megkereshessünk potenciális ügyfeleket. Ha Ön regisztrál a hírlevélre, a hírlevélre történő regisztráció során megadott adatok a MailChimpnek továbbítódnak, és ott tárolódnak. Ez további személyes adatok tárolását és kiértékelését teszi lehetővé, különös tekintettel a felhasználó tevékenységére (különösen arra, hogy mely oldalakat kereste fel, és mely elemekre kattintott), valamint az eszköz- és böngészőadatokra (különös tekintettel az IP-címre és az operációs rendszerre). A MailChimp az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs megállapodást, és ennek alapján tanúsítással is rendelkezik. A MailChimp vállalja, hogy megfelel az európai adatvédelmi jogszabályok kötelezettségeinek és előírásainak. További információk az alábbi linken található bejegyzésben olvashatók:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Az Ön adatait ezért a MailChimp is tárolja. Adatait nem továbbítják harmadik feleknek hírlevél küldéséhez, és a MailChimpnek nincs joga továbbadni az Ön adatait. Regisztráció után a MailChimp e-mailt küld, hogy visszaigazolja a regisztrációt. A MailChimp ezenkívül különféle elemzési lehetőségeket kínál a küldött hírlevelek megnyitására és felhasználására vonatkozóan, pl. hogy hány felhasználónak küldtek e-mailt, elutasították-e az e-maileket, és a felhasználók leiratkoztak-e a listáról, miután e-mailt kaptak.
A MailChimp által végzett adatgyűjtésről és -tárolásról itt olvasható további információ:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Az adatkezelés célja

A hírlevélre történő regisztráció során gyűjtött személyes adatokat kizárólag saját hírlevelünk elküldésére, esetleg rendezvényekre történő meghívásra, és, ha Ön már ügyfelünk, ügyfeleknek küldött e-mailjeinkhez használjuk fel. A hírlevélre feliratkozottakat ezenkívül e-mailben értesíthetjük, ha ez a hírleveles szolgáltatás működtetéséhez vagy az ehhez kellő regisztrációhoz szükséges, például a hírlevélben szereplő ajánlatok módosulása vagy a műszaki feltételek változása esetén.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó által adott hozzájárulás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.

4. A tárolás időtartama

Személyes adatait addig tároljuk, amíg az az ebben itt olvasható adatvédelmi szabályzatban leírt célok teljesítéséhez szükséges, vagy ameddig a jogszabály előírja. Ön emellett felveheti a kapcsolatot a MailChimppel, és kérheti adatainak törlését.

5. A hozzájárulás visszavonásának, illetve törlésének lehetősége

Az adatvédelmi törvény alapján Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulási nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön bármikor visszavonhatja az adattároláshoz, valamint ahhoz való hozzájárulását, hogy a MailChimp hírlevelek küldéséhez használja fel őket. Ön bármikor élhet az elállás jogával: ehhez küldjön e-mailt a MailChimpnek, vagy kattintson a minden egyes hírlevélben megtalálható linkre.
A MailChimppel szembeni kifogásolási és eltávolítási lehetőségekről a következő címen olvasható további információ:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Az itt olvasható adatvédelmi szabályzat elkészítésében hasznos segítséget szolgáltatott a DataGuard .